בס"ד. ר"ד בעת סעודת ליל שמיני-עצרת, ה'תשכ"ז.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. דובר אודות הנהגת בני ארץ ישראל שבאים לכאן, אם צריכים לשמור יו"ט שני של גלויות1.

ב. דובר אודות המנהג לערוך סעודה קטנה בשמיני עצרת לפנות ערב, כדי להיפרד מהסוכה2.

ג. דובר אודות מעלת ספרי המפתחות3. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: מצינו4 שכאשר הופיע חיבורו של הבית-יוסף (שהביא את כל המקורות כו'), התרעם אחד מחבריו וטען "שספר זה ממעט הבקיאות", ולכן "גזר על תלמידיו שלא ילמדו כו'", עד שאירע שנעלם ממנו ענין מסויים שלמד בעבר, ולא הי' יכול למוצאו, ובסופו של דבר מצאו ב"בית-יוסף", ואז התיר לתלמידיו לעיין בו, בראותו ש"מן השמים רוצים שספר בית יוסף יתפשט בעולם".

וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א: בנוגע לחבירו של הב"י הי' צורך בנס מן השמים שישכח מתלמודו; אבל עתה לא זקוקים לנסים בשביל זה, ומובן בפשטות גודל התועלת שבספרי המפתחות.