בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, אחרי תפלת מנחה, ה'תשכ"ז.

יתן1 השי"ת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים.

שתהי' התעוררות תשובה אמיתית, מתוך שמחה וטוב לבב – תשובה עילאה2, ומתוך בריאות הנכונה, וימשיכו זאת בשנה טובה ומבורכת, בבני חיי ומזוני רויחי.

והקב"ה יקיים "הקהל" בשנת הקהל זו, ויקהיל "את כל3 העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך"4, ויעלה אותם לירושלים "לראות גו'"5, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ו"ישמעו .. ילמדו ויראו גו' ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת"4, מתוך שמחה וטוב לבב ומתוך הרחבה, בגשמיות וברוחניות גם יחד6.

______ l ______