ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשכ"ג

שבתא טבא ולשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' ולהפצת המעיינות חוצה בהצלחה תכתבו ותחתמו.

התוועדות שמחה ופעילה.

מנחם שניאורסאהן