בס"ד. ר"ד אור ליום ועש"ק פ' ויגש, ו' טבת, ה'תשי"ב.

– לועד המסדר חזרת דא"ח, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

כיון שהנכם ה"גבאים" שמתעסקים בסידור הענין דחזרת דא"ח ביום הש"ק1 – ברצוני לעורר על כך, שברשימת שמות הבחורים שהולכים לחזור דא"ח, מופיעים עשרים שמות בלבד, מתוך שבעים בחורים לומדים בבית-המדרש.

ולכן בקשתי לקרוא אתכם (לפני סיום סדר הלימוד), כדי שתמסרו לכל הבחורים – ויכולים לומר זאת בשמי – שאין זה "סדר" שרק עשרים בחורים חוזרים חסידות; ה"סדר" הוא שכל שבעים הבחורים שלומדים בבית-המדרש חייבים לחזור חסידות ביום השבת, שכן, ענין זה הוא (גם) טובתם של הבחורים עצמם.

יש לברר מהי המניעה לכך, ולתקן את המצב.

אם ישנו מישהו שמתעצל ורוצה להיות מחוץ לסדר, יוצא דופן – בשביל זה מספיק אחד [(כ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף בבת-שחוק:) ע"ד שמצינו לענין עירוב בשבת, שאין מערבין את כל העיר, אלא יש לעשות "שיור" כדי שלא תשתכח תורת רשות הרבים2], אבל לא יתכן שרק עשרים בחורים יחזרו חסידות בשבת.

ואם הסיבה היא בגלל שמספר הבתי-כנסיות שבסביבה אינו מספיק עבור כל הבחורים – יש לסדר שבמשך השבת (בערב או בבוקר) יארגנו פה ושם (ב"770" או בבנין הישיבה) חבורות-חבורות של עשרה בחורים, באופן שכל אחד מהבחורים יוכל לחזור חסידות בפני עשרה בחורים (או בפני תשעה, ויחד עמו יהיו עשרה), בהתאם למארז"ל3 "כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה".

ועוד ענין שברצוני להעיר אודותיו:

ע"פ מה שמסרו לי – יש כאלו שחוזרים מאמרים עמוקים וקשים, או מאמרים ארוכים, שהבעלי-בתים אינם מבינים.

וכיון שלא די בכך שישאר שכל אלקי, אלא צריך לבוא גם בשכל אנושי, באופן המובן גם לבעלי-בתים ("אַ בעל-הבית'שן שכל") – יש לפנות למשפיעים הממונים מטעם הנהלת הישיבה על לימוד החסידות, שיורו לכם איזה סוג מאמרים מתאימים יותר לחזרה בבתי-כנסיות – מהמאמרים שנאמרו באידיש, מאמר בתוספת סיפור, וגם יבחנו את אופן חזרת המאמרים ע"י התלמידים (כפי שכבר בקשתי למסור להם).

אמנם, פרטים הנ"ל הם ענין טפל ביחס לענין העיקרי שבגללו נקראתם – להשתדל שכל הבחורים יחזרו חסידות בשבת.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

"אַז איר וועט וועלן, וועט איר מצליח זיין און אויספירן".