מכתב כללי

ב"ה*.

ב"ה, ער"ח כסלו ה'תשי"ב,

ברוקלין, נ.י.

אל אנ"ש, ואל כל חובבי תורה ומצוה

אשר בכל אתר ואתר

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הולך וקרב היום יום בשורה1, יום ג' תשעה עשר בכסלו, הוא היום אשר בו יצאה לאור צדקת כ"ק אדמו"ר הזקן – (בעל התניא והשו"ע) – ואתו עמו צדקת תורת החסידות – תורת חסידות חב"ד ותורת החסידות הכללית.

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כותב – במכתבו מיו"ד כסלו2 ה'תש"י, שני חדשים לפני יום ההסתלקות – אשר "לימוד תורת החסידות אינו ענין השייך רק לאיזה מפלגה שהיא, אלא חובת לימודה מוטלת על כללות בני ישראל יחיו בכלל, ועל בני תורה בפרט". וחובה על אנ"ש – התעסקות בהפצת לימוד דא"ח. והתעסקות – פירושה השתדלות שאינה פוסקת ובאופן שבכל עניניו – גם הצדדיים – מתכוון להשגת מטרה זו "כמו במסחר3 ה"ה עסוק כל היום בזה, לאו דוקא בעת שהוא עסוק בגוף ועצם העסק, לפי שהענין נוגע לו ביותר. אַז ער איז אָנגעטאָן אין דעם בכל שעה ובכל זמן" (שמלובש בזה בכל שעה ובכל זמן).

ובמק"א יבאר בארוכה4, איך כי התנאי, אשר יפוצו מעינותיך – של כ"ק הבעש"ט – חוצה הוא הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח.

תנאי זה, אשר על כל אחד מאתנו כולנו להשתדל בכל תוקף למלאותו, שלשה פרטים בו:

א) יפוצו. ללַמד תורת הדא"ח באופן של הפצה – פיזור במרחב רב5, שיגיע הלימוד לכל חלקי המקום שבו מלמד תורה זו.

ב) מעינותיך. תורת הדא"ח שמפיץ, צריך שיהיו נשמרים בה תכונות של מעין. ושתי תכונות עקריות6 במעין: א) מימיו חיים ונובעים הם בלי הפסק7 מן מקור המעין. ב) אין משגיחין כ"כ על הכמות, כי המעין ממקורו נובע טפין טפין. וכן הוא גם התנאי בהפצת תורה זו. אין הכמות עיקר כל כך, ובלבד שיהי' לימוד חי בחיות נפשי והתלהבות פנימית, ונובע ממקורו – מפנימיות נפש מפיץ התורה, הקשור בפנימיות לבבו בנשיאי תורת הדא"ח.

ג) חוצה8. אל לנו להסתפק בלימוד בביהמ"ד ובביהכ"נ בלבד, כי אם גם בלכתו בדרך בשבתו בחנות וכיו"ב. וכן בנוגע למהות הלומדים אין להתצמצם במפלגות אחדות או בסוגי אנשים מיוחדים, כי גם על הפשוט שבפשוטים מוטלת חובת לימוד תורת הדא"ח, ואפילו הגדול שבגדולים אינו יכול להגיע עד תכליתה.

וגם לאלו הנמצאים מחוץ לכל המחנות, גם במקום שהכתוב מעיד עליו שהוא חוצה – גם שם צריך להפיץ המעינות.

וזכות ההשתדלות בהפצת המעינות חוצה תמשיך ותהי' כלי לקבל ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ברך את כל אחד מאתנו – לי"ט כסלו, אשר קודם ההסתלקות, ובאמירה לנוכח: "תתברכו מהשי"ת בשנה טובה בלימוד והפצת החסידות, אתם ביתכם בניכם ובנותיכם יחיו בדרכי החסידות, ואתם וב"ב וכל הנלוים אליכם תתברכו כולכם בכל הדרוש לכם בגשם וברוח"9.

בברכת הצלחה בעבודה ושפע טוב גשמי ורוחני,

מנחם שניאורסאהן