בס"ד. ש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשי"ב.

בלתי מוגה

[אחר תפלת מנחה דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות הרז"א נ"ע – שה"יאָרצייט" שלו (י"א מרחשון) חל ביום הש"ק זה:]

א. כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע דיבר פעם אודות מעלת הענוה של אחיו הרז"א, באמרו, שענוה כזו אינה גם לפי כחו ("זיין ענוה קען ער אויך ניט")!

ב. ישנם גם מאמרי חסידות של הרז"א נ"ע.

באוצרו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נמצאים כמה מאמרים של הרז"א נ"ע, בכתב-ידו, וא' מהם הוא מאמר ד"ה וישרנה הפרות, שאמרו הרז"א בשנת תרמ"ג1, בחתונה שהתקיימה בוויטעבסק.

– בין הענינים שהי' רצונו וחפצו של כ"ק מו"ח אדמו"ר להביאם לדפוס, היו גם המאמרים של הרז"א נ"ע, ובודאי יבוא הזמן גם על זה.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:) אם ימתינו בהדפסת המאמרים עד שילמדו תחילה את כל המאמרים שכבר נדפסו, אינני יודע אם יוכלו להדפיס עוד... ובמילא, אין להתחשב בזה, אלא צריכים להדפיס עוד ועוד, ובודאי שסוכ"ס ילמדום.