ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שיחיו בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשנ"ב

הצלחה רבה בכל עניני הילולא דנשיא דורנו ובתר רישא גופא אזיל1 האנשים והנשים והטף.

כולל ובפרט התועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל, ביום ההילולא ובשבת קודש להוי', שבת שירה, ובמוצאי שבת,

והמשך2 שלהן ופירותיהן בכל הימים שלאחריהם,

ויקויים היעוד3 בספר דוד מלכא משיחא: ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו,

ובני ישראל יוצאים ביד רמה4,

במהרה בימינו ממש בגאולה האמיתית והשלימה.

בברכה

/מקום החתימה/