בס"ד. ר"ד ש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשי"א.

בלתי מוגה

(לאחר התפלה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

בנוגע ליום זה – חמשה בסיון – יש דעה שבו היתה הקדמת נעשה לנשמע (כדאיתא במכילתא1 והובא בפירוש רש"י2).

ומזה מובן גם בנוגע להכנה למ"ת בכל שנה ושנה – שבחמשה בסיון צריכה להיות עבודת היום בנוגע לתוכן הענין דהקדמת נעשה לנשמע.