ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשי"א

למסור לאנ"ש ברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ובטח יערכו התועדות חסידותית.

מנחם שניאורסאהן