בס"ד. שיחת שביעי של פסח, ה'תשי"א.

– לאחר תפלת מנחה –

בלתי מוגה

שביעי1 של פסח הוא יומו של משה רבינו, כמודגש בקריאת היום: "אז ישיר משה"2 [ולא עוד אלא שגם השירה של בנ"י נכללת בהשירה של משה, שלכן נאמר "ישיר משה ובני ישראל" בלשון יחיד3, מפני ההתכללות דבנ"י במדרגתו של משה], ואחרון של פסח הוא יומו של משיח, כמודגש בהפטרת היום (לאחרי ההקדמה "עוד היום בנוב וגו'"4) בענינו של משיח: "ויצא חוטר מגזע ישי וגו'"5.

משה ומשיח שייכים זל"ז, ולא עוד אלא ש"גואל ראשון (משה) הוא גואל אחרון" (משיח)6. ואף שמשה הוא משבט לוי, ומשיח הוא משבט יהודה, הרי, חילוק זה הוא רק בחיצוניות, אבל בפנימיות ה"ה שייכים זל"ז, כאמור, "גואל ראשון הוא גואל אחרון"7.

ובכל אופן – שניהם (משה ומשיח) "שיינע אידן"...

ובעמדנו ברגעים שבין יומו של משה רבינו ליומו של משיח – צריכים להשתדל לנצל זמן זה כדבעי.