בס"ד. ר"ד יום ג', י"א ניסן*, ה'תשי"א.

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א ביקש – קודם נסיעתו לאוהל – למסור בשמו הדברים דלקמן:]

כל אלה שרצונם להתמסר ("איבערגעבן זיך") ולציית ("פאָלגן") כל מה שיאמרו אליהם, מבלי לשאול שאלות – יחתמו ע"ג פתקא שמם ושם אמם.

אלה שחותמים – אין להם להתיירא ("זיי האָבן זיך ניט וואָס צו שרעקן"), כיון שלא ידרשו דברים שהם בבחינת "לעלות השמימה"1, אבל לאידך, עליהם לדעת שזהו ענין רציני, לא משחק ("עס איז אַן ערנסטע זאַך, ניט קיין געלעכטער"), ויצטרכו לקיים את הבטחתם.

[כשמסרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א הפתקא עם כל השמות, אמר עוד הפעם:]

כאמור, זהו ענין רציני, אם כי לא ידרשו "לעלות השמימה".