בס"ד. ר"ד ועש"ק י"ד ניסן, ערב חג הפסח, ה'תשי"א.

בלתי מוגה

[לאחרי ביעור חמץ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

חג הפסח כשר ושמח. – מ"חמץ", נפטרנו כבר ("פון חמץ – איז מען שוין פטור געוואָרן").