מברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשי"א

בבקשה להתוועד בפורים וגם בשבת בהתעוררות מיוחדת לעבודה בחינוך ביראת שמים.

בברכת פורים שמח,

מנחם שניאורסאהן