בס"ד. שיחת יום א', כ"ד אלול, ה'תשכ"ב.

– לקבוצת נשים המסייעות לישיבת "תומכי תמימים" ול"בית-רבקה" –

בלתי מוגה

א. עומדים אנו עתה ימים אחדים לפני התחלת השנה החדשה, אשר בודאי יתן הקב"ה לכאו"א מישראל שנה טובה ומתוקה. וכן עומדים אנו ימים אחדים לאחר ח"י אלול, יום-הולדתם של הבעש"ט ורבנו הזקן.

וככל מאורע בחייו של אדם מישראל – בודאי אין זה במקרה ח"ו, אלא בהשגחה פרטית, כדלקמן.

ב. בנוגע לבעש"ט, ובתוקף יותר בנוגע לרבנו הזקן – סיפר רבנו נשיאנו, שתבעו מחסידיהם התמסרות לענין חינוך ילדי ישראל, הן ילדים והן ילדות; ועד"ז בנוגע לחינוכם של אלו מישראל שמצד מנין שנותיהם אי אפשר לקרותם בשם "ילדים", אבל לפי ידיעותיהם והנהגתם בעניני יהדות, גם הם "ילדים", ויש צורך לחנכם כדי שיתנהגו כפי שיהודי צריך להתנהג.

וכמו בכל עניניהם לא הסתפקו רבותינו נשיאינו בציווי ובהוראה איך צריכים להתנהג, אלא הראו בעצמם דוגמא חי', הראו את הדרך וגם הלכו בה, מבלי לחסוך זמן וטרחא, ובלבד לפעול בנוגע לחינוך הילדים, הן ילדים בשנים והן ילדים בדעת ובהנהגה1.

והרי הוראה מרבותינו נשיאינו היא עצמה נתינת כח, דהיינו שרבותינו נשיאינו בירכו את כל אלו שישמעו לקולם, שיזכו לברכה והצלחה בחינוך ילדי ישראל וקירובם להקב"ה, לתורתו ולמצוותיו; ועי"ז יזכו גם המחנכים עצמם – ובמדה רבה עוד יותר אלו העוסקים ופועלים למען ענין החינוך – לברכתו של הקב"ה בכל המצטרך להם.

וכיון שיום הולדתם של הבעש"ט ורבנו הזקן חל ימים אחדים קודם ראש השנה, כאשר כאו"א מישראל עורך חשבון על השנה שחלפה ומכין תכנית כיצד להתנהג בשנה הבאה – יש בכך תזכורת, עידוד ונתינת כח, לחזק את הכחות שניתנו לכאו"א כדי למלא את הוראותיהם של הבעש"ט ורבנו הזקן, ורבותינו נשיאינו שלאח"ז, במשך השנה הבאה, מתוך חיות ומתוך חמימות.

ג. מכל האמור מובן, שאלו הפועלים בתמיכה, חיזוק והרחבת הישיבות ומוסדות החינוך (הן עבור ילדים והן עבור ילדות) ברוחם של הבעש"ט ושל רבנו הזקן, זכאים לתודה וברכה מיוחדת מהקב"ה, שימלא כל משאלות לבבם לטובה בכל המצטרך להם.

ואזי בוודאי יפעלו במדה רבה וחזקה עוד יותר במילוי השליחות שהטילו עליהם הנשיאים, החל מהבעש"ט ורבנו הזקן, ויתמכו במדה רבה עוד יותר במוסדות ובכל הענינים הקשורים בזה, ויעשו זאת מתוך חמימות, מתוך חיות, מתוך שביעות-רצון ומתוך שמחה.

ד. יעזור השי"ת לכל אחת מכן עם משפחתה, שתזכו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

והימים שנותרו עדיין עד לתחלת השנה החדשה – יהיו ימים חיים, בריאים ומתוקים, מלאים ברוב נחת מהילדים והנכדים, ובהצלחה רבה בעבודת הקודש של הפצת יהדות בכלל, ותמיכה במוסדות המחנכים את ילדי ישראל ברוח היהדות והחסידות – בפרט, וכל זאת באופן דהולך ומוסיף עוד ועוד.

יעזור השי"ת לכל אחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, שנשמע בשורות טובות זה מזה בכל הענינים, הן בענינים הפרטיים והן בענינים הכלליים, ושנקבל זאת באופן בריא, חי וחסידי.