ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג-הפסח, ה'תשכ"ב

ת"ח על הברכות והובטחו ואברכה מברכך. חג כשר ושמח.

מנחם שניאורסאהן