ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יו"ד שבט, ה'תשכ"ב

התוועדות פעילה ולנצל כדבעי האוצרות טובים שמבזבזים לנו.

בברכת הצלחה

מנחם שניאורסאהן