בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשכ"ב.

בלתי מוגה

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

יתן השי"ת לכל אחד מכם חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

שתהי' שנת הצלחה בלימוד הנגלה ושנת הצלחה בלימוד החסידות – לימוד המביא לידי מעשה, בקיום המצוות בהידור, ועבודת התפלה בכלל זה, כמובן,

ושתזכו להפיץ את לימוד התורה עד כמה שידו מגעת, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ועד שיהי' "כמים לים מכסים"2,

וזה יביא את משיח צדקנו, בעגלא דידן, למטה מעשרה טפחים, בגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש.