ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשי"ג

חג כשר ושמח וחירות אמיתית בגו"ר.

מנחם שניאורסאהן