ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשי"ג

שבת זכור וגו' ושמחת פורים והתוועדות פעילה.

מנחם שניאורסאהן