בס"ד. ר"ד י"ג תמוז, ה'תשי"ט.

בעת מסירת ה"מפתח" ד"בית ליובאַוויטש" בלונדון – לאחרי ההתוועדות, בחדרו הק'

בלתי מוגה

כיון שהנכם השלוחים הטובים למסור את ה"מפתח",

יתן השי"ת ש"בית ליובאַוויטש" יהי' "בית נאמן" (כלשון הכתוב1), כמבואר הענין בתורת החסידות2, וגם בהמשך "מים רבים" תרל"ו בסופו3,

ועי"ז שב"בית ליובאַוויטש" ירבו ב"מים רבים" דקדושה – הרי זה ישטוף ("אָפּוואַשן") את ה"מים רבים" דלעו"ז4, עדי קיום היעוד5 "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", שזהו"ע "מים רבים" דקדושה.

אשרי חלקם של כל אלו שעסקו ועוסקים עתה ויעסקו להבא לפעול בכל עניני "בית ליובאַוויטש", והם, יחד עמנו, בתוככי כלל ישראל, ילכו כולם יחדיו עם הרבי נשיא דורנו לקראת משיח צדקנו, בקרוב ממש.

*

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן קנקן יין להשליח הרה"ת ר' נחמן סודק6 (באמרו, שיש לבשל את היין, שמא ימצאוהו בביקורת במעבר הגבול), ואמר, שיערוך התוועדות בימים הקרובים בסמיכות לחזרתו, ותהי' זו התחלה לכך ש"בית ליובאַוויטש" יהי' בית שנשפך בו יין כמים, כפי שלמדים מהכתוב המעלה שבדבר7.

*

(כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה לתלמידי הישיבה שמוצאם מלונדון8, שהצטרפו להשליח למסור ה"מפתח", ואמר:)

היות שכולכם "שלוחים", וכל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו – הנה אלה מכם שנמצאים כאן, עי"ז שיעסקו בהפצת המעיינות, הרי ע"פ המדובר לעיל9 שזהו ענין של אחדות, יסייע הדבר לאלו שנמצאים שם בעבודה שלהם, שיהי' "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה"10.

"זייט געזונט", ושיהי' לכם קיץ בריא.