הסתכלי סביבך. דברים רבים מקודשים הם דווקא אלו שאינם שזופים בתדירות לעין האדם. קחי למשל את ארון ברית ה', החבוי בקודש הקדשים – הוא מצוי בקודש הקדשים, מקום שאליו נכנס רק יהודי קדוש אחד ורק פעם אחת בשנה.

באופן דומה ומוכר לנו יותר אנו מוצאים גם את ספר התורה. ידוע לכולנו כי ספר התורה הוא קדוש, אך בדרך כלל הוא מוצנע בארון הקודש מאחורי הפרוכת. גם כאשר ספר התורה מוצא מן הארון, הדבר מהווה אירוע מיוחד אשר לכבודו נעמדים כל מתפללי בית הכנסת. הוא עדיין לבוש במעילו, ורק כאשר ספר התורה מובא אל הבימה לשם קריאה, אז מורד המעיל. גם אם ספר תורה נלקח ממקום אחד למשנהו, נהוג לעטוף אותו בטלית, כיסוי מגן נוסף המציין את קדושתו.

פרשת וירא מלמדת אותנו משהו חשוב אודות נשיות: נשיות=קדושה ויש בה כוחות רוחניים נעלים. הפרשה גם מלמדת אותנו שצניעות נשית היא אספקט מעודן בחייו של אדם, ואשר יש בכוחו להאהיב את האישה על בעלה.

כאשר שאלו המלאכים את אברהם : "איה שרה אשתך?" הוא השיב להם שהיא מצויה באוהל וידועה המסקנה של רש"י "להודיע שצנועה היתה". שרה היתה כידוע יפה מאוד. על ידי ההודאה שהיא נמצאת באוהל ולא עומדת על יד האורחים שהגיעו עם כל יופיה, יש כאן רמז ברור לצניעותה, והדבר מאהיב אותה על בעלה.

צניעות מבטאת יופי פנימי ורומזת על רוחניות עמוקה וקדושה שהם באמת טבעה הפנימי של האישה. בדרכים שונות מסמלת האישה את השכינה בעולם; איכות נשית היא הנקודה אשר בה הפיזי והקדוש נפגשים.

המלאכים באו לבשר לאברהם ולשרה על הולדת בן. ייתכן והרמז על מניעותה ("הנה היא באוהל") ועל חיבובה על בעלה היוו חלק ממשימה זו.

צניעות – אידיאל מרכזי בחיי היהדות. הצניעות אינה מתבטאת רק בדרך שבה מתלבשים, אלא גם בדרך הדיבור וההנהגה. הצניעות מבטאת – כאמור – את היופי הפנימי ואת כוחות הנפש של האישה היהודיה.

אין הכוונה לכך שהאישה תתחבא ותהיה מוסתרת מן החברה. הכוונה היא ללמוד דוגמא מאמנו שרה שהיא עצמה משפיעה ומלמדת נשים נוספות ומועדדת אותן להאמין בא-ל אחד "מגיירת את הנשים".

צניעות היא ערך מקודש, אבל כמו כל ערך ביהדות, אינה נלקחת בצד הקיצוני כמו בחברות אחרות.

מאוחר יותר מספרת לנו הפרשה על רוח הקודש של שרה שהיתה אפילו גדולה יותר משל אברהם, עד כדי כך שה' אמר לאברהם "שמע בקולה" לקול רוח הקודש שבה.

התורה מאירה את תכונותיה של אמנו שרה: צניעות, יופי פנימי, יכולת להשפיע על אחרות ורמה גבוהה של קדושה. תכונות אלו היא הנחיל לנו, לבנותיה במשך כל הדורות, כל שנותר לנו הוא לנסות לחקות את הדגם.