"כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו" (דברים כ"א, י').

לכל אדם שני יצרים – היצר הטוב והיצר הרע. היצר הרע מפתה את האדם למעשים רעים והתנהגות לא טובה, בעוד היצר הטוב מנסה לשמור את האדם שילך בדרך הישר ויגבר על יצר הרע. מי ינצח? הבחירה היא שלנו; זוהי עבודה קשה להתנגד ליצר הרע!

פרשת השבוע פותחת בפסוק "כי תצא למלחמה על אויביך...". גדולי החסידות מסבירים, כי המילה "אויביך" רומזת ליצר הרע, בו אנו נלחמים מדי יום. התורה מעניקה לנו תקוה – הפסוק מבשר לנו כי האלוקים יתן אותו בידינו: "ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו..."

יתירה מכך, נאמר לנו כי כבר כשאנו יוצאים למלחמה הרי לנו העדיפות. "כי תצא למלחמה" מבשר לנו הבורא, אתה תהיה כבר "על אויביך", חזק ממנו.

הגמרא אומרת: "הבא ליטהר מסייעין בידו" כשאדם רציני בשאיפתו לעשות את הדבר הנכון, הוא מקבל סיוע מלמעלה, כדי לעזור לו להתגבר על יצר הרע ועל פיתויים אחרים שמסביבו. לכן, כאשר עומד בפני האדם אתגר, היצר הרע לא רק נכנס לפעולה, אלא נהיה "שבוי", כלומר הוא כפוף ליצר הטוב ומשתנה לטוב.