פרשת מטות נקראת תמיד בתקופת שלושת השבועות, התקופה בה אנו מתאבלים וזוכרים את חורבן בית המקדש.

הגמרא1 אומרת:

"מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו – עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים...

"אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים."

והנה, מסתבר כי גם בפרשת מטות נוכל למצוא מסר עוצמתי מאוד על הסכנה שבשנאת חינם וכיצד אנו צריכים להתייחס אליה.

מלחמה במדין – אבל למה?

בספר במדבר אנו מוצאים כי בורא העולם ביקש ממשה ליזום מלחמה עם המדיינים.

וידבר ה' אל משה לאמר: נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, אחר תאסף אל עמך2"

מהיציאה מארץ מצרים ועד לכניסה לארץ ישראל, היו היהודים מעורבים במלחמות שונות. לפעמים היו אלו אומות העולם שיזמו את המלחמה – כמו במלחמת עמלק, ולפעמים היהודים עשו זאת כדי לכבוש ארצות ולפלס דרך לארץ כנען.

אבל מדוע להילחם עם המדיינים? היהודים לא היו צריכים לעבור במדין בדרכם לארץ, ולפי המשתמע מהפסוקים הם אפילו לא כבשו לאחר מכן את ארצם. למה נועדה מלחמה זו?

התשובה על כך ניתנת בפסוק עצמו: הייתה זו מלחמת נקמה.

נגלה ונסתר

מה עשו המדיינים? הם לקחו חלק במזימה שנועדה להכשיל את עם ישראל בזנות ובעבודת אלילים. היה זה לאחר שבלעם בן בעור ניסה לקלל את עם ישראל ללא הצלחה, הוא הציע כי בנות מואב ומדין יכשילו את העם ובכך יעוררו את חמת האלוקים. מזימתו הצליחה, ובמגיפה שפרצה לאחר-מכן מתו עשרים וארבעה אלף מבני-ישראל.

על-פי פנימיות התורה מבואר כי לא לחינם אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו להתנקם במדיינים לפני שהוא יסתלק לבית עולמו. מלחמה זו הייתה המעשה האחרון והמשלים בחייו של משה; רק לאחריה יהיו חייו מושלמים.

זאת כיצד?

בשנת תרנ"ט (1898), בעקבות כמה אירועים של שנאה ומחלוקת, אמר הרבי הרש"ב – רבי שלום דובער שניאורסאהן, הרבי החמישי מליובאוויטש – מאמר חסידות שהתמקד בפסוק זה.

המילה מדין, ציין הרבי, יכולה להתפרש גם במובן של 'מדון' ומריבה. "זהו כל ענינה של קליפת מדין שהוא הפירוד וההתחלקות, והוא שנאת חינם ופירוד הלבבות, שהוא ההפך לגמרי מסטרא דקדושה שהוא בחינת האחדות דוקא."

מאמר זה של רבי שלום דובער התפרסם בקרב חסידי חב"ד בשם "החלצו רנ"ט" על שם הפסוק בו הוא נפתח והשנה בה הוא נאמר. הוא מתייחד בכך שמוקדשים בו פרקים רבים לעיסוק בסוגיית שנאת חינם, מהיכן היא נובעת וכיצד ניתן לזהות אותה.

הנה כמה ציטוטים מן המאמר.

מהי שנאת חינם:

"ענין המדון והריב והשנאה דקליפת מדין אינו מצד איזה פרט; כי אם מפני שאינו יכול לסבול את זולתו... לפעמים יש בזה גם כן איזה פרטים, דהיינו שיש לו איזה טענה למה הוא שונא אותו וכו'. אבל זהו שבא אחר-כך, והיינו שלא שהטעמים הפרטים הם סיבת השנאה. רק שמצא לו תואנה ועלילה להצדיק את עצמו... כי אם השנאה הוא מצד שלא יכול לסבול את הזולת.

"והסיבה הוא הישות שלו שהוא חשוב בעיני עצמו... ולכן אינו יכול לסבול את הזולת וכו'. דמפני הישות שלו אינו נותן מקום לזולתו, דהזולת בהכרח ממעט מציאותו ולכן אינו יכול לסבול אותו...

"נמצא דבסטרא אחרא [=צד הטומאה], מצד הישות אינו נותן מקום לזולתו... ובסטרא דקדושה [=צד הקדושה] מצד הביטול הוא נותן מקום אל הזולת שמקבל אותו ומתאחד עמו.

היכן היא נמצאת:

"ביותר ימצא עון שנאת חינם בעוונותינו הרבים בעובדי ה', שכל אחד ואחד בונה במה לעצמו בעסק התורה על פי דעתו ושכלו דוקא, וכמו-כן בעסק העבודה על פי חכמתו דוקא, ואינם מתאחדים ומתחברים זה עם זה כלל. אשר באמת יסוד ועיקר גדול בעוסקים בתורה ובעבודה שיתחברו וידברו זה עם זה...

"ההתחברות בעובדי ה' הוא טוב מאוד בכמה פרטים כו'. וכל זה הוא כשיש בו ביטול ויכול להתאחד ולהתקרב עם זולתו. אבל כשהוא במציאות יש, ממילא אינו יכול..."

למי יש שנאת חינם:

"כל הדברים הנ"ל יש שהם בגסות ובדקות כל אחד ואחד לפי מעלתו ומדרגתו בעבודה, עד שיכול להיות בדקות כל כך שאינו מרגיש אותם בעצמו כל-כך, אבל ישנם בהעלם בנפשו... לזאת מי שחש לנפשו שלא תהיה בתוך הקליפות והסטרא אחרא ולא יפול במדות רעות חס ושלום, כל אחד יעשה את מלאכתו לעבוד את ה' כדבעי למהוי [=במידה הראויה]... צריך לחפש בחיפוש אחר חיפוש לאור הנר, נר ה' נשמת אדם, ולבדוק בחורין ובסדקין למצוא את כל חלקי פרטי הרע הנ"ל ולבערם לגמרי מנפשו, ואז ילך לבטח דרכו בעבודה בתפלה בבחינת ביטול וזיכוך המדות וקיום התורה ומצוות כדבעי."

ובהמשך מציין הרבי כי מכיוון ששנאת חינם היא עבירה כללית כל-כך, תיקונה אורך זמן רב. לכן, בהשוואה לחורבן בית המקדש הראשון שארך שבעים שנה בלבד, בית המקדש השני עדיין עומד בחורבנו למעלה מ-1,800 שנה.

עצה נגד מחלוקת

כאשר פרצה מחלוקת בכפר חב"ד, כתב הרבי לרבו של הכפר3 והציע לו כי כדאי לקבוע שיעור פומבי במאמר "החלצו", וכי אלו העומדים בראש המחלוקת יטלו אף הם חלק בלימוד פנימי ואמיתי שיסייע להם להכיר כי שנאת חינם היא זו העומדת בשורש המחלוקת.

פעמים רבות הציע הרבי ללמוד מאמר זה, ובשנת תשמ"ח הוא הודפס בחוברת מיוחדת, אותה חילק הרבי באופן אישי לכל החסידים: לגברים מגיל 12 ומעלה ונשים מגיל 11 ומעלה.

לסיום

אם בית המקדש חרב בעוון שנאת חינם, אין ספק כי הוא יבנה רק בשל אהבת חינם. הצעד הראשון הוא להכיר במדיינים השוכנים בתוך ליבנו וגורמים לנו לשנוא את הזולת עם תירוץ אך ללא כל סיבה אמיתית.

הלוואי ונזכה לעשות זאת, ובזכות זאת יבוא המשיח במהרה בימינו.

לגירסה סרוקה של המאמר לחצו כאן.