ב"ה, ג' דסליחות, ה'תיש"א

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל,

די בכל אתר ואתר,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באחרית השנה, כאשר אנחנו מתכוננים לראשית שנה, הבאה עלינו וכל כל בני ובנות ישראל לטובה ולברכה,

הנה כל אחד ואחת מעריך לעצמו תכנית, כללית על כל פנים, מהנהגותיו ופעולותיו לימים יבואו, בקבלה טובה והחלטה לעלות מעלה מעלה.

שנת ה'תשי"ב הממשמשת ובאה היא שנת השמיטה, שנה אשר "שנת שבתון יהי' לארץ שבת להוי' (לשם הוי') . . והיתה שבת הארץ לכם לאכלה . . ולבהמתך וגו'".

אין מקרא יוצא מידי פשוטו.

אבל נוסף על זה, הנה רמז גדול רמזה תורתנו הקדושה, ותכנית מפורטה לשנה הבאה עלינו לטובה הכינה לנו:

שבת שבתון יהי' לארץ – שביתה מכל ארציות וחומריות אשר בחיינו היום-יומיים ובפעולותינו.

שבת להוי', לשם הוי' – ולא לשם דעות כוזבות והשקפות זרות, מטעות ומדיחות את האיש הישראלי מדרכו המקוריית והעצמיית, היא דרך הוי', אשר עלי' מסר נפשו אבינו הראשון – אברהם, והוא ציוה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך זו, וכן עשו, ובדרך זו חי עמינו עם ישראל זה יותר משלשת אלפי שנה.

והיתה שבת הארץ לכם לאכלה . . ולבהמתך – שביתת החומריות והשגת הרוחניות אין תכליתן רק בעת התפלה ולמוד התורה, ואחר זה, הנה יאמר בלבבו: בעסקי, באכילתי וכיוצא בזה הנה ככל הגויים בית ישראל,

– לא זוהי דרכנו.

א-ל אחד ותורה אחת לעם ישראל, גוי אחד בארץ. אחדות ושלמות מוכרחה להיות בחיינו, חיים אחידיים, מיוסדים וחדורים רעיון אחד, והוא: ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד.

שבת הארץ שבת להוי' מוכרחת להיות בכל ענינינו, גם לאכלה גם לבהמתך.

אך ורק באופן חיים כאלה הי' קיומנו עד עתה, ועל ידי החלטה להביא הנהגה זו בפועל בחיים היום יומיים גם להבא, נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.

המברך ומתברך בכתיבה וחתימה טובה,

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן