ב"ה

זבחים

כל הזבחים
כל הזבחים שקבלו דמן
כל הפסולין
בית שמאי
איזהו מקומן
קדשי קדשים
חטאת העוף
כל הזבחים שנתערבו
המזבח מקדש
כל התדיר
טבול יום
השוחט והמעלה
פרת חטאת