ב"ה

עבודה זרה

לפני אידיהן
אין מעמידין
רבי ישמעאל
השוכר את הפועל