בשעה שהיתה שאולה מתה והלה אומר איני יודע חייב
השוכר אומר שכורה מתה ביום שהיתה שכורה מתה בשעה שהיתה שכורה מתה והלה אומר איני יודע פטור
זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע השוכר ששכורה מתה
זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו:
גמ׳ שמעת מיניה מנה לי בידך והלה אומר איני יודע חייב
לימא תהוי תיובתא דרב נחמן דאיתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב הונא ורב יהודה אמרי חייב רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור
כדאמר רב נחמן כגון שיש עסק שבועה ביניהן ה"נ כגון שיש עסק שבועה ביניהן
ה"ד עסק שבועה כדרבא