ב"ה

נדרים

כל כנויי
ואלו מותרין
ארבעה נדרים
אין בין המודר
השותפין שנדרו
הנודר מן המבושל
הנודר מן הירק
קונם יין
רבי אליעזר
נערה המאורסה
ואלו נדרים