שאלה זו שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: "אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מדוע אין הוא מפרנס אותם בעצמו"?

השיב לו רבי עקיבא: "כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם" (בזכות הצדקה שאנו נותנים).

לא הרפה טורנוסרופוס: "רק בשל כך ייגזר עליכם להכנס לגיהנם"! והמשיך: "אמשול לך משל: למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורים, וציוה שלא להאכילו ולא להשקותו, והלך אדם והאכילהו והשקהו. כששמע המלך, האם לא יכעס עליו בשל העובדה שהמרה את פקודתו?

"ואתם קרויין עבדים לה', כמו שנאמר (ויקרא כה) "כי לי בני ישראל עבדים", ואם ה' בחר לעשות את עבדיו לעניים, אל לכם להתערב במעשיו!"

השיב לו רבי עקיבא: "אמשול אני לך משל, למה הדבר דומה. למלך בשר ודם שכעס על בנו, וחבשו בבית האסורים, וציוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו. והלך אדם אחד, והאכילו והשקהו. כששמע המלך, האם לא ישגר לו דורון?

"ואנחנו קרויין בנים, כמו שכתוב (דברים יד): "בנים אתם לה' אלוקיכם".