וכיון שצריך כו' ואפשר בלאו האי טעמא אסור גם קודם קריאת שמע שהוא עיקר קבלת מלכות שמים ויש בה משום ואותי השלכת כו'.א