ויש לו לחזור כו' וצריך עיון דמאי שנא כשאומר(י)ם עכשו מכשאומרה תחלה דנעשית אמת ויציב מדברי סופרים.