בס"ד. שיחת י"א שבט, ה'תשכ"ז.

– לצעירי תלמידי תומכי תמימים דמאָנטרעאַל שיחיו, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

כיון שכולכם נכחתם בהתוועדות אתמול, ומסתמא לא רק שמעתם את הדברים, אלא גם "לקחתם" לכל-הפחות נקודות מסויימות מהענינים שאודותם דובר בהתוועדות – יברך ויצליח השי"ת אתכם שהדברים שנאמרו יומשכו אצלכם במעשה בפועל, שתשתדלו שתתוסף אצלכם התמדה ושקידה בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות, והלימוד יהי' כרצון התורה – לימוד המביא לידי מעשה1, היינו, שיתוסף בקיום המצוות, ובאופן של הידור.

*

ברצוני להוסיף עוד ענין – בהוספה על המדובר אתמול:

עומדים אנו בשבוע שבו חל גם חמשה עשר בשבט, ר"ה לאילנות2. וכשם שדובר אתמול3 שכל ימי השבוע מתברכים מיום השבת שלפניהם, כן הוא גם בנוגע לר"ה לאילנות.

ובכן, בין ריבוי ענינים שיכולים ללמוד מר"ה לאילנות, ישנו ענין א' שנוגע במיוחד לתלמידים:

כשם שאילן – אם הוא רק אילן הראוי לשמו – יש לו גרעינים שמהם יצמחו אילנות נוספים, כך צריך להיות לימוד התלמידים באופן שבמשך הזמן יעמיד כל אחד מכם עוד ילדים, עוד יהודים, לומדי תורה ושומרי מצוות; וכשם שבאילן, ככל שהאילן יהי' גדול יותר, ויצליח בגידולו, יהי' בו מספר גדול יותר של גרעינים שמהם יצמחו אילנות רבים יותר, כמו"כ צריך כל אחד מכם להשתדל בהפצת התורה ומצוותי' בכל מקום שידו מגעת, כדי לפעול על מספר גדול יותר של יהודים שיקיימו מספר גדול יותר של מצוות, ובשמחה וטוב לבב.

*

השי"ת יברך אתכם שתעסקו בכל ענינים אלו מתוך בריאות נכונה בגשמיות ובריאות נכונה ברוחניות, וכל אחד מכם יהי' באמת חסיד ירא שמים ולמדן, ורבותיכם, ראשי הישיבות, משפיעים בחסידות, משגיחים, וכן ההורים, ירוו מכם רוב נחת חסידותי אמיתי.

סעו לשלום, ותצליחו בכל הענינים האמורים, ונשמע מכם בשורות טובות, בטוב הנראה והנגלה.

______ l ______