ומה שכתב טא דירושלמיב סבירא ליה כמו שכתב בית יוסףג לרש"יד – צריך עיון גדול, דאם כן למה פליג אשיאן על רב, אלא ודאי סבירא ליה כמו שכתב הט"ז סוף סעיף קטן ח, וכמו שיתבאר בפנים, הכי נמי סבירא ליה לרש"יה .