להראות לתינוק כו' הרא"שא וטור סימן לו כתבו כן כלל לכל האותיות שיש בהם ספק, עיין שם.