ובשעת עשיית הציצית לא יברך כן פסקו המגן אברהםא והש"ך ביורה דעה סימן כחב עיין שם שהאריך בזה. אלא מה שכתב הט"זג ראיה מכסוי הדםד , כיון דגם בכסוי הוכיח הש"ך שם דאין לברך.