ואפילו אם הגדול עומד על גביו כו' הגם דמגן אברהםא סתם וקיצר כאן, מכל מקום על כרחך מוכח דמיירי הכי, דאם לא כן תיפוק ליה דצריך לשמה, כמו שיתבארב . ואין לומר דציצית סתמא לשמה קאי, שהרי מטילם בבגד ומוכחא מילתא דלשם ציצית, ולכן אין לפסול הקטן כדמשמע בתוספות גיטין פרק בג עיין שם, מכל מקום כיון דבש"עד פוסל אם הטיל סתם מכלל דלא סבירא ליה כהתוספות, אלא כמו שכתב הרא"ש בהלכות ספר תורהה ליישב קושיית התוספות עיין שם. והרמב"םו שחולק על מה שכתב הרא"ש בהלכות ספר תורה כמו שנתבאר בסימן לבז משום הכי מכשירח אם הטיל ישראל בלא כוונה, ודוק היטיבט .