בס"ד. ר"ד* אור לועש"ק, י"ט טבת, ה'תשי"א.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. בנוגע למה שכתבת אודות הלימוד עם בחור פלוני, לאחרי שנפגשתם יחד, ורצונו ללמוד עמך – הנה לדעתי אינו כדאי לבלבל את סדר הישיבה בשביל ענין זה. דיבור והשפעה על הזולת הוא אמנם ענין של מסירות-נפש, אבל אין זה צריך לבלבל את סדר הישיבה; עליך להתעלות בלימוד.

הרי כתבת שהבחור הנ"ל קבע לעצמו סדר ללמוד כמה שעות ביום; ביכלתו איפוא ללמוד במשך כל השבוע בעצמו, ובעש"ק לאחרי זמן הסדר, או בש"ק, אם ברצונך לחזור עמו על הגמרא שלמד במשך השבוע ולהתדבר על הענינים הנלמדים (כנראה לא כדאי לכנות זאת בשם "בחינה") – עשה זאת ("טו דאָס געזונטערהייט"), זהו דבר נכון מאד.

בודאי יש לו טלפון, ביכלתך איפוא לטלפן אליו ולשאול אודות לימודו, ואם יש לו איזו קושיא – ביכלתך להשיב לו. הרי אמרת שהנך לומד את אותה המסכתא, וא"כ, לא יקשה עליך להשיב על שאלותיו.

ב. עליך לקבוע סדר ללמוד עמו חסידות – תניא, או אולי מאמרים מתוך "הקריאה והקדושה" – למשך חצי שעה או עשרה רגעים. לפי החושים שלו תראה אם הוא שייך יותר לשער היחוד והאמונה, לאגרת התשובה או לחלק ראשון בתניא – כל מקום שלבו חפץ1.

אמור לו, שגם אני יודע את החשיבות של לימוד חומש עם פירוש רש"י, ולימוד הגמרא... כוונתי אינה "לחטוף" אותו ולעשותו "חסיד ליובאַוויטש", שכן לימוד החסידות נוגע לכאו"א מישראל, ולא רק ל"חסידי ליובאַוויטש".

יש לומר לו, שגם רבנו הזקן למד גמרא וחומש עם רש"י, ואעפ"כ למד חסידות, וציוה שכולם ילמדו חסידות. לימוד החסידות נועד לא רק עבור "רביים", או בשביל יהודים בעלי זקן; גם בישיבות של שאר חוגי בנ"י ("עולמ'שע, אונגאַרישע") לומדים בספרי חסידות. ולאידך – לימוד החסידות לא נועד רק לילדים, אלא גם בחור בן י"ד שנה צריך ללמוד זאת.

אי-אפשר להסביר לו את חשיבות לימוד החסידות קודם התחלת הלימוד. – כשם שסומא אינו יודע לחלק בין שחור ללבן, וכשישאלוהו מהו החילוק בין אדם "לבן" ל"שחור" – לא ידע להשיב; הוא יודע רק את המשותף להם – שלשניהם ישנם שתי עיניים, חוטם ופה וכיו"ב, אבל את החילוק בצבעם אינו יודע. ועד"ז בנדו"ד: צריך לומר לו שיתחיל ללמוד חסידות, וכשילמד חסידות – יראה תוך כדי לימודו את חשיבות לימוד החסידות.

עליך ללמוד עמו חסידות כמה זמן שתוכל, אבל תמסור גם דבר-מה ("עפּעס אַ גרוס") ממני.

לאחר שיצא וילך ללמוד בישיבה – אינני יודע עד כמה ובאיזו תדירות תוכל לראותו, ולכן עליך להשתדל לנצל את ההזדמנות ולהשפיע עליו ככל האפשר במשך שבועות אחדים אלו, ויה"ר שיהא בהצלחה.

ג. כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל גם אודות סדר הלימודים שלו, אם הוא מקיים את סדר הלימוד שנתן לו, וכן אם שומר על סדרי האכילה והשינה.