מכתב

ב"ה*.

בטח תהי' ההשתדלות ללמוד את המאמרים בדבוק חברים, כי אם הפליגו חז"ל1 במעלת הלימוד שלא ביחידות בכל זמן, הנה על אחת כמה וכמה בימים שלפני ר"ה, בר"ה ועשי"ת – שיש מעלה מיוחדת בדבוק חברים,

וכמבואר בתורת החסידות עה"פ אתם נצבים2 היום כולכם, אשר פרשה זו קורין לעולם קודם ראש השנה, ומרומז במלת היום דקאי על ר"ה, שכל ניצוצי נשמות נצבים ומתעלים במקורם עד לפני הוי', וצריך להיות כולכם שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד: ראשיכם, שבטיכם, גו' עד שואב מימיך.

ומסיים בזה3 כ"ק מו"ח אדמו"ר – ששמע מהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, שהי' לו בקבלה מרבי לרבי, שכ"ק אדמו"ר הזקן, בהיותו במעזריטש, גילה לו רבו – המגיד ממעזריטש – מי הוא .. ושעבודתו היא לגלות ולבאר את תורת הבעש"ט באהבת השם ובאהבת ישראל, ולגלות את דרך החסידות חב"ד, ולכל לראש – מוסר לו מורו המגיד ממעזריטש בשם מורו הבעש"ט – דרך העבודה היא שצריכים לקרב גם אנשים פשוטים, כי צריך לאהוב יהודי מפני שהוא יהודי.

ומוסיף ביאור בזה4, אשר הבעש"ט גילה את הענין של ההתקשרות אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. המגיד ממעזריטש גילה את ההשכלה וההשגה בההתחברות של ג' האהבות עם הביאור פנימי של ג' אופני אהבה אלו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, ורבנו הזקן גילה את הדרך איך שכל אחד ואחת יכול, צריך וחייב להביא לידי פועל את ג' אהבות אלו, באמרו שאהבת ישראל הוא שער העלי', שעל שער זה כתוב באותיות מאירות "דא תרעא לאעלאה".

ועל ידי זה אשר נצבים אנו כולנו כאחד – הוי' אלקינו מקיים אותנו היום, דא יומא דראש השנה, לו לעם והוא יהי' לנו לאלקים, עתיד להאיר לנו באור עולם ויגאלנו5 בגאולה האמיתית ושלמה במהרה בימינו ממש.

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

יום שלישי דסליחות, תיש"א

ברוקלין, נ.י.