מכתב

ב"ה*.

דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באגרתו על דבר חובת כל בני ישראל בלימוד תורת החסידות אין נזקקים לביאור נוסף. מובנת ג"כ שייכות ההתעוררות ללימוד דא"ח ליום יט כסלו, באשר יום זה הוא ראש השנה לחסידות1, והוא "מסוגל להתחזק ולהתעודד בלימוד התורה הנגלית ודא"ח, להתמסר לעבודת התפלה ולהתעורר לבירור וזיכוך המדות שעפ"י חסידות ואהבת רעים עד בלי גבול"2.

ומובנת עוד יותר שייכות הפצת לימוד הדא"ח בכל החוגים של אחינו בני ישראל יחיו לענין דיט כסלו – ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, אשר "העיקר של יפוצו מעינותיך חוצה3 התחיל לאחרי פטרבורג. לפני [שהיתה תורת ה]חסידות, לא כל יהודי יכל להשיג אלקות. נוסף לזה היו צריכים שיהי' נשמה גבוה. או, למי שלא היתה נשמה גבוה, אז עי"ז שהוא תיקן את כל הענינים שצריכים תיקון וזיכך את עצמו. חסידות פעלה, שכל יהודי יהי' בכחו להבין ענין אלקי ולהשיגו [על בוריו]. זה התחיל בעיקר לאחרי פטרבורג דוקא. כי אחרי פטרבורג הוא (כ"ק אדמו"ר הזקן) נתעלה במדרי' יותר גבוה"4.

* * *

על שאלת הבעש"ט מתי יבוא – דייק המשיח בתשובתו בהביאו לשון הכתוב (משלי ה, טז): כאשר "יפוצו מעינותיך חוצה". ידוע אשר מי מעין אין למעלה מהם, ובכל מקום שבאים, אף אם למרחוק הוא, דין מעין להם, ובלבד שלא יופסק החיבור שלהם ההתקשרות עם מקורם, כי מי מעין שהפסיקום שוב אין להם דין מעין5.

וככל הדברים האלו דורשים מאת כל אחד ואחד מאתנו: א) להפיץ ב) המעיינות ג) גם חוצה. ואי אפשר לכל זה אלא ע"י התקשרות שאינה פוסקת עם המקור, התקשרות הולכת ומתחזקת עם הנשיא הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מקור הפצת מעינות אלו בכל קצוי תבל.

ועינינו תחזינה בקיום הבטחת משיח צדקנו אשר אז "יכלו כל הקליפות ויהי' עת רצון וישועה" ויגאלנו בגאולה האמתית והשלימה.

מנחם שניאורסאהן

ר"ח כסלו, ה'תשי"א

ברוקלין, נ.י.