בס"ד. ערב ראש השנה ה'תש"כ.

בלתי מוגה

(לאחרי התרת נדרים, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לעדה שלימה דהמתירין:)

"יישר כח". כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

*

[(כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להכריז בנוגע למסירת הפ"נ הכללי, שיכנסו רק האברכים הנשואים, ולא תלמידי הישיבה. וכאשר נכנסו למסור הפ"נ כללי, אמר:)

טעם הבקשה להכריז שהתלמידים לא יכנסו, הוא – לא בגלל שהתלמידים הם למטה במדריגה, אלא כיון שענינם צריך להיות העסק בתורה, וע"י התורה נמשכים כל הענינים, ולכן אין להם להתעסק בענינים אחרים, אלא להיות מונחים בתורה.

לאחרי קריאת הפ"נ הכללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

יתן השי"ת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

וכיון שבשנה זו חל ראש השנה בשבת, ובנוגע לשבת אמרו1 שיש הכל מן המוכן, אלא צריך גם להוסיף, שזהו"ע "לעשות את השבת"2 – יתן השי"ת שיומשכו כל ההמשכות מלמעלה למטה, והעבודה מלמטה למעלה תוסיף בזה אלף פעמים ככה.

*

ישנו ראש השנה שלאחרי שמיטה – שעליו נאמר ש"מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם .. כיון שהגיע יוה"כ תקעו ב"ד בשופר נפטרו עבדים לבתיהן"3.

יתן השי"ת שבשנה זו יהיו עבדים נפטרים מהשעבוד לבתיהן – שיצאו מהגלות אל ארצנו הקדושה ע"י משיח צדקנו.

יתן השי"ת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בבני חיי ומזוני רויחי, למטה מעשרה טפחים.

*

שנה זו היתה גם שנת השמיטה.

והנה, אף שלדעת אדמו"ר הזקן4 "זמן הפרוזבול הוא לכתחילה בסוף הששית לפני ר"ה של שביעית", ובודאי עשו כן, מ"מ, הרי במשך השנה השביעית ניתוספו עוד חובות5.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:) בודאי ישנו כאן בית-דין כשר – ואמר נוסח הפרוזבול (מתוך שו"ע אדה"ז6): "הריני מוסר כו'".

(ואח"כ אמר:) השי"ת ימחול כל חובות עמו ישראל, ויתן להם כל הצטרכותם בגשמיות וברוחניות, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.