בס"ד. שיחת* יום א' פ' במדבר, כ"ג אייר, ה'תשי"ט.

– למשתתפות ב"קאָנווענשאָן" של נשי ובנות חב"ד, בחדרו הק' –

כל דבר בעולם, במיוחד אצל יהודים, ובמיוחד יותר אצל יהודים הקשורים עם תורה ומצוות, הוא בהשגחה פרטית אלקית, ומתאים ומכוון אל הכוונה של הקב"ה.

הנכן נציגות ומנהלות של קבוצותיכן. נציגה ומנהלת קבוצה של נשי ובנות חב"ד, לא זו בלבד שהיא בעצמה צריכה להתנהג כרצון ה', ע"פ הוראות התורה, אלא צריך להיות לה גם כח להשפיע על הקבוצה כולה, שכל החבירות בקבוצה יהיו כפי שנדרש ע"פ התורה. שיעשו התלוי בהן למלא את התכנית של נשי ובנות חב"ד שמיוסדת על רצונם והוראותיהם של הרביים.

כיון שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, הרי גם זה בהשגחה שאתן נבחרתן למנהלות של קבוצותיכן ובתור שגרירות ל"כינוס". וכיון שהקב"ה הטיל זאת עליכן – נתן הקב"ה לכן כחות שתוכלו למלא זאת.

וכיון שהקב"ה הוא עצם הטוב, הרי בנתנו כוחות לפעול, נותן הוא באופן שיוכלו לעשות זאת מתוך מצב-רוח טוב ובריאות נכונה.

יתן לכן השי"ת כחות שתוכלו להמשיך בעבודתכן, ותמיד מתוך מרץ וחיות מחודשים.

אך כיון שלכל אחד ישנה בחירה חפשית, הרי בידכן הבחירה והאפשרות לגלות את הכחות שהקב"ה נותן – מן ההעלם, ולנצל אותם בחיזוק העבודה, הן בתור פרטים והן בתור מנהלות הקבוצות.

כאשר הקב"ה רואה שרוצים לנצל את האפשרויות – אזי נותן כחות מיוחדים למלא זאת באופן טוב, ובכל מאת האחוזים.

השי"ת יעזור לכן ועל ידכן לכל החברות של נשי חב"ד – וגם אלו שנמצאות במדינות רחוקות ולעת-עתה לא שלחו באי-כח – למלא את העבודה החשובה ביותר של השפעה על נשי ישראל לילך בדרך התורה, שעי"ז נמשכת ברכתו של הקב"ה בפרנסה טובה, פרנסה רחבה, ונחת בכל הפרטים מבנים ובני-בנים.

עליכן להשפיע שכל אלו שלא נכנסו עדיין לנשי חב"ד, ילכו בעקבות הדוגמא שרואים מכן, וזכות הרבים תהי' תלוי' בכן (תהי' לכן זכות הרבים), שקירבתן אותן לתורה ויהדות.

קיץ בריא לכולכן בכל הפרטים הדרושים לכן, בבני חיי ומזוני רויחי, ופרנסה בהרחבה.

עומדים אנו לפני חג השבועות, שאז מחדש הקב"ה עוה"פ את נתינת התורה, וצריכים כולנו לקבל את התורה בשמחה ובחיות מחודשת, ויחד עם התורה לילך מהרה לקראת משיח.

אבקש למסור פרישת-שלום לכינוס ולקבוצות שלכן, בצירוף ברכה להצלחה בכל הענינים שאשה בישראל צריכה לפעול, ולשמוע זמ"ז בשורות טובות. יה"ר שעבודת הכינוס תהי' בהצלחה, ולאחרי הכינוס תביאו פ"ש טובה שהנכן מרוצות מהעבודה והעבודה מרוצה מכן. ויהי' בהצלחה.