בשעה שהיו ישראל עובדים בפרך במצרים, גזר עליהם פרעה שלא ישנו בבתיהם כדי שלא יקיימו יחסי אישות עם נשותיהן.

מה היו בנות ישראל עושות?

היו יורדות לשאוב מים מן היאור, והקדוש ברוך הוא זימן דגים קטנים לתוך כדיהן. חלק מהדגים הן היו מוכרות ורוכשות תמורתן יין; את החלק השני הם בישלו. עם הדגים והיין הם הלכו אל השדה והאכילו את בעליהן.

אחרי שאכלו ושתו, הן היו לוקחות מראות ומסתכלות בהן, האישה הייתה אומרת "ראה, אני יותר יפה ממך!" והגבר היה משיב "לא, אני יותר יפה"! וכך, מתוך השיחה הם היו באים לידי תאווה ומקיימים יחסי אישות ונכנסות להריון.

כשאסף משה תרומות לבניית המשכן, תרמו הנשים את המראות שלהן. כעס עליהם משה ואמר: מה נעשה עם המראות?

אמר לו הקדוש ברוך הוא: אל תזלזל במראות אלו, שכן הן אלו שהעמידו צבאות של ילדים במצרים. קח את המראות והכן מהם את כיור הנחושת בו יתקדשו הכוהנים.

(על-פי מדרש תנחומא לפרשת פקודי)