את השנה החדשה נפתח כאשר הנשים והבנות ידליקו נרות של יום טוב.

בהדלקת הנרות נאמר שתי ברכות, הראשונה על הדלקת נרות החג, השניה היא הודיה לאלוקים שזיכנו לחגוג שוב את ראש השנה.

הברכה הראשונה:

"ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הזיכרון".

(שימו לב: אם ראש השנה חל בשבת, יש לסיים את הברכה במילים: "להדליק נר של שבת, ושל יום הזיכרון").

הברכה השניה:

"ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

מתי מדליקים את הנרות? לחצו כאן לזמני הדלקת הנרות בעירכם.