לקוטי אמרים חלק שלישי הנקרא בשם אגרת התשובה

בתור הקדמה קצרה לחלק השלישי, של ספר ה"תניא", הוא "אגרת התשובה", ראוי לציין: רבנו הזקן נקרא "בעל התניא והשולחן ערוך", והרבי מפרש: "בעל התניא" - פוסק בפנימיות התורה, ו"בעל השולחן ערוך" - פוסק בנגלה דתורה. ישנה אימרה בשיחותיו הקדושות של הרבי הקודם נשמתו עדן (ספר השיחות ה'תש"א עמוד 142 ואילך), שארבעה חלקי ה"תניא" הם כנגד ארבעה חלקי השולחן ערוך. את שייכותו של החלק השלישי, "אגרת התשובה", לחלק השלישי שב"שולחן ערוך" ("אבן העזר"), מסביר הרבי גם על פי חסידות וגם על פי נגלה: על פי חסידות הרי זה לפי מה שאנו רואים להלן בפרק ד' שב"אגרת התשובה", ששני האופנים בתשובה, תשובה תתאה ותשובה עילאה (תשובה תחתונה ותשובה עליונה), הכוללות בתוכן כל ענין התשובה, הן שתי האותיות "ה" שבשם הוי', ה' תתאה, הה' האחרונה, וה' עילאה, הה' הראשונה, ואם כן - הרי זה הסדר "נשים", "מלכות" ו"בינה". וכשם שהסדר בש"ס הוא, שבתחילה בא מסכת גיטין, ולאחריה - מסכת קידושין, שזהו (כפי שהרמב"ם אומר בהקדמתו לפירוש המשניות) מפני שבפסוק נאמר "ויצאה והיתה" ("ויצאה מביתו והיתה לאיש אחר"), בתחילה "ויצאה" - גירושין, גיטין, ואחר כך "והיתה", קידושין; ועל דרך זה בסדר דברי הימים, שבתחילה היה " ויגרש את האדם", ובמדרש רבה בראשית פרשה כ"א פסקא ח' כתוב ש"ויגרש" מלשון גירושין "כבת ישראל שנתגרשה", שיכולה עדיין להתחתן. ולאחר מכן, בשעת מתן תורה, היה "קדשנו במצוותיו", מלשון "קידושין", כפי שכתוב ב"תניא" חלק ראשון, פרק מ"ו, שזה כמו קידושין שהמקדש אומר "הרי את מקודשת לי" (וכפי שהוא אומר להלן בפרק י') - כך הרי גם הסדר בנוגע ל"נשים" ברוחניות - שענין ה"קידושין" בא אחרי "גיטין", וממילא מובנת השייכות ל"תשובה", שכן, כיצד יכול היה להיות קידושין אחרי גירושין - אלא שמן ההכרח שיהיה בינתיים ענין התשובה, כפי שאומר בפרק י"ז ב"תניא", שאי אפשר שיהיה ענין עבודת הוי' מבלי שיהיה לפני זה ענין התשובה. זאת ועוד: על ידי חטא - "שולחה אמכם " (ככתוב: "ובפשעכם שולחה אמכם"), "שולחה" - ענין הגירושין, "ושלחה מביתו", ועל ידי תשובה, הרי "כה אמר ה' איזה ספר כריתות אמכם", שספר הכריתות, ענין הגירושין, שהיה לפני זה - מתבטל. ובנגלה ממש: גם מהגמרא ראיה מפורשת על שייכות ענין התשובה לקידושין שאחרי גירושין, כפי שהגמרא (יומא פו, ב) אומרת שרבי יוחנן אומר, שתשובה דוחה לא-תעשה שבתורה, ומביא מהפסוק (ירמיה ג, א) "לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו לאיש אחר הישוב אליה עוד, ואת זנית רעים רבים ושובי אלי" - אומר הקדוש ברוך הוא. כלומר, שענין התשובה דוחה הענין של "לא ישוב בעלה הראשון לקחתה". הרי ברור מהגמרא, שענין התשובה הוא ענין הקידושין שאחרי גירושין. ברורה, איפוא, מכאן שייכות החלק השלישי של ספר ה"תניא", - " אגרת התשובה ", לחלק השלישי של ה"שולחן ערוך" - " אבן העזר " - הענינים של "נשים".