פרק י.

בסוף הפרק הקודם, פרק ט', הסביר רבנו הזקן, שכיוון שהקב"ה למעלה אין קץ מחכמה, שכל והשגה, לכן גם היחוד - שהוא ברוך-הוא מיוחד עם הספירות והמדות שבעולם האצילות (שלמרות שהם ענין של מדת החכמה ומדת החסד - הם בכל זאת מיוחדים עם אור אין סוף ברוך הוא באופן של "חד") - הוא למעלה מהשגת אנוש. ולכן נקראות בזהר הקדוש, מדותיו של הקב"ה, שהן ה"ספירות", בשם "רזא דמהימנותא", סוד האמונה, שהרי ענין ה"ספירות" קשור באמונה, שהיא למעלה משכל והשגה.

אך מכל מקום, -

למרות שה"ספירות" הן למעלה משכל והשגה, הואיל ודברה תורה כלשון בני אדם, לשכך את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע, לכך

– לכן, נתן רשות לחכמי האמת

– חכמי תורת הקבלה, לדבר בספירות בדרך משל, -

ביאור כ"ק רבינו: "כשאומרים "משל" הרי זה מדגיש שאינם אותו הענין (הנמשל), כי אם שיש דוגמא בשייכות דפרטי המשל ביניהם - להשייכות בין פרטי הנמשל, אף דפרטי המשל והנמשל אין כל ערך ושייכות ביניהם (על דרך זה בנידון דידן אין ערך כלל לאור ושמש עם הספירות ומקורם - כי אם המשל הוא על יחודם (שייכותם) דהאור והשמש שמקיל ההבנה בהיחוד דהספירות במקורם כו')".

וקראו

– המקובלים, אותן

– את ה"ספירות", בשם "אורות", -

משל מענין אור וגילוי, כדי שעל ידי המשל הזה

– מאור, יובן לנו קצת עניין

– ואופן, היחוד של הקדוש-ברוך-הוא ומדותיו, -

ב"ספירות", שהוא בדרך משל כעין יחוד אור השמש שבתוך גוף כדור השמש

– כמו שאור השמש הנמצא בתוך גוף כדור השמש מתייחד עם גוף השמש שנקרא 'מאור', -

לא רק "שמש", אלא גם "מאור" – היא מקרינה מתוכה אור. כמו שכתוב: "את המאור הגדל וגו'", -

כלומר: הקב"ה ברא את השמש, הנקראת "מאור", שהיא המקור והשייכות לאור הבא ממנה, והזיו והניצוץ המתפשט ומאיר ממנו

– מה"שמש", נקרא "אור", כמו שכתוב: "ויקרא אלהים לאור יום", וכשהאור הוא במקורו בגוף השמש - הוא מיחד עמו

– עם השמש, בתכלית היחוד, כי אין שם

– בגוף השמש, רק עצם אחד שהוא גוף המאור המאיר, -

אין מקום לומר, שישנם שם שני דברים – ה"מאור" עצמו, וה"אור" הבא מן המאור, אלא שם קיים דבר אחד בלבד – והוא ה"מאור", כי הזיו והאור

– הם, שם

– בגוף השמש, עצם אחד ממש עם גוף המאור המאיר, ואין לו

– לזיו, שום מציאות כלל בפני עצמו.

– כלומר: לכאורה, למרות שדבר ברור הוא, שבגוף השמש ישנו בודאי אור השמש – שהרי כיוון שאור השמש מתפשט למרחק רב כזה עד שהוא מאיר את האדמה, ודאי הדבר שהוא נמצא גם בשמש עצמה – אלא, יחודו שם הוא באופן שהוא כולו מיוחד עם ה"מאור" עצמו, ואי אפשר לציין אותו שם בשם "אור" ו"זיו", שכן, שם אין הוא מציאות לעצמו כלל – שם קיים במציאות רק ה"מאור" והמקור של האור. וכדברים האלה ממש, -

אודות יחודו של אור השמש כשהוא נמצא במאור עצמו, ויותר מזה, -

כלומר: יותר מאשר הוסבר בקשר ליחוד ואיחוד אור השמש עם ה"מאור", הן מדותיו של הקדוש-ברוך-הוא ורצונו וחכמתו בעולם האצילות

– "ספירות" עולם האצילות ביחודם, עם מהותו ועצמותו

– של הקב"ה, כביכול, המתלבש בתוכם

– מהותו ועצמותו כביכול המתלבש בתוך ה"ספירות", ומתיחד עמהם בתכלית היחוד, -

שכך ויותר מכך – הוא למשל יחודו של אור השמש עם השמש, בשעה שהאור נמצא בגוף השמש, מאחר שנמשכו ונאצלו

– ה"ספירות", מאתו יתברך, על דרך משל כדרך התפשטות האור מהשמש. אך

– ביחס ל"ספירות" ולמאצילן ברוך הוא, הרי זה לא ממש בדרך זה, -

כפי שהדבר הוא באור המתפשט מהשמש, רק בדרך רחוקה ונפלאה מהשגתנו, כי גבהו דרכיו

– של הקב"ה, מדרכינו.

ומכל מקום, -

למרות שזה באופן נעלה ביותר מאשר אצל האדם, בכל זאת, כדי לשכך האזן, נשמע ונתבונן ממשל אור השמש, המיוחד ובטל במקורו, ואינו עולה

– האור בהיותו בשמש עצמה, בשם כלל בפני עצמו רק שם המקור לבדו - כך

– גם, כל מדותיו של הקדוש-ברוך-הוא ורצונו וחכמתו, אינן עולות ונקראות

– לגבי הקב"ה, בשמות אלו

– של מדות, רצון וחכמה, כלל אלא לגבי הנבראים

– בלבד, הערת כ"ק רבינו: "שהם למטה מאצי' – בבריאה יצירה ועשי' – והיינו", עליונים ותחתונים, -

הנבראים העליונים והנבראים התחתונים, שהויתם וחיותם והנהגתם, שהקדוש-ברוך-הוא מהוה ומחיה אותם ומנהיגם, הוא

– על ידי, ברצונו וחכמתו ובינתו ודעתו

– של הקב"ה, המתלבשות

– רצונו, חכמתו, בינתו ודעתו של הקב"ה, מתלבשות במדותיו הקדושות, -

חסד, גבורה, תפארת וכו', הרי לגבי הנבראים, המתהווים, מקבלים חיותם ומונהגים מהקב"ה על ידי התלבשות רצונו, חכמתו, בינתו ודעתו – במדותיו, נקראים הספירות והמדות בשמות חכמה, בינה, דעת ומדות. כדאיתא

– כמו שמצינו במדרש: "בעשרה דברים נברא העולם: בחכמה, בתבונה ובדעת וכו', דכתיב: -

ככתוב: ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו וגו'".

– כתוב הרי במדרש, שהתהוות העולם היא ב"עשרה דברים", שהם עשר ה"ספירות", וכמאמר אליהו: -

ב"פתח אליהו" שבהקדמת תיקוני זהר: "דאפיקת עשר תקונין, וקרינן להון עשר ספירן, -

אתה (ריבונו של עולם) הוצאת עשרה "תיקונין" והם נקראים "עשר ספירות", לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגלין ועלמין דאתגלין, -

כדי להנהיג בהן (בעשר הספירות) את ה"עולמות הסתומים" (העולמות שלמעלה מהשגה), ואת ה"עולמות הגלויים" (שהם גלויים להשגת האדם), ובהון אתכסיאת כו'".

– ובהם (ועל ידם) אתה מתכסה ומסתתר מהנבראים, שלא יראו בגלוי את החיות האלקית המהווה ומחיה אותם. רבנו הזקן מביא להלן דוגמא כיצד נתהוו הנבראים מהמדות והספירות:

על דרך משל: ביום ראשון מששת ימי בראשית - נגלית מדת החסד, -

כפי שהיא, כלולה מכל מדותיו הקדושות, ורצונו וחכמתו ובינתו ודעתו

– של הקב"ה, מלובשין בה, -

במדת החסד, וברא בה

– במדת החסד, את האור במאמר "יהי אור", -

כי, ענין האור הוא התהוות הבאה מהתגלות מדת החסד, והשייכות שבין "אור" ל"חסד", היא בכך: שהיא בחינת התפשטות והמשכת האור לעולם מלמעלה, והתפשטותו

– של האור, בעולם מסוף העולם עד סופו, שהיא בחינת מדת חסד; -

שהרי ענינה של חסד הוא: התפשטות וגילוי. רק מפני שכלולה

– מדת החסד, גם ממדת גבורה, -

שהרי מדות וספירות (שבעולם האצילות) הן בהתכללות אחת בשניה, ומדת החסד כוללת בה גם מדת הגבורה, לכן לא היה

– האור שנוצר ממדת החסד, רוחני כאור של מעלה ממש, וגם נתלבש

– אור זה, בעולם הזה שהוא בבחינת גבול ותכלית, שהוא מהלך ת"ק

– חמש מאות, שנה מהארץ לרקיע וממזרח למערב.

– כל ההגבלות הללו לא היו קיימות אילו התהוות העולם היתה ממדת החסד עצמה, שהרי חסד הוא התפשטות בלי הגבלה; אלא, מפני שההתהוות היא מחסד כפי שהיא כלולה גם מגבורה – ומצד הצמצום של מדת הגבורה, באות ההגבלות האמורות. – אך, כיוון שביום ראשון של ששת ימי בראשית נתגלתה ופעלה מדת החסד, נתהוו אז הנבראים שיש להם שייכות למדת החסד, המציאות של אור וכו'. וכן ביום שני

– של ששת ימי בראשית, נגלית מדת גבורה

– כפי שהיא כלולה משאר מדות, ורצונו כו', -

וכן רצון, חכמה, בינה, דעת, מלובשים בה, וברא בה

– והקב"ה ברא במדת הגבורה את הרקיע במאמר "יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים", -

כך, שהמאמר והנברא שנתהווה ממנו – הרקיע – יש להם שייכות למדת הגבורה, שהיא

– ההבדלה שברקיע, בחינת צמצום וגבורות להעלים מים העליונים הרוחניים ממים התחתונים, ועל ידי זה נתגשמו

– המים התחתונים בהבדלם מ

– המים העליונים; -

נעשתה אם כן ההגשמה על ידי צמצום והעלם, הבאים ממדת הגבורה שנתגלתה ופעלה ביום שני מששת ימי בראשית, ומדת חסד כלולה בה, -

במדת הגבורה, כי "עולם חסד יבנה", -

הערת כ"ק רבינו: "ענין של חסד". כלומר: עצם ה"יבנה" של העולם הוא ביטוי של חסד וגילוי. הרי, שגם במקום שפועלת מדת הגבורה, פועלת שם גם מדת החסד, שהכל

– כל האמור הוא כדי שתראה היבשה ואדם עליה לעבד ה'.

– הרי זה ענין של חסד, וכן כולן.

– כל שאר המדות, שהמשיכו ובראו את הנבראים, כל אחת ביום שלה. וזהו שאמר אליהו בתקונים

– ב"תיקוני זהר", שם: "לאחזאה איך אתנהיג עלמא בצדק ומשפט כו', -

להראות כיצד מונהג העולם בצדק ומשפט וכו' – שה"ספירות" נאצלו בשביל ענין הנהגת העולם בצדק ומשפט וכו', צדק איהו דין, -

"צדק" הוא מדת הדין והגבורה, משפט איהו רחמי כו', -

"משפט" הוא רחמים כו', כלא לאחזאה איך אתנהיג עלמא, -

כל זאת, כל המדות והספירות, הן כדי להראות כיצד מונהג העולם, אבל לאו דאית לך צדק ידיעא דאיהו דין, -

אבל לא שאתה, הקב"ה, יש לך "צדק" הידוע, לנבראים, שזהו דין, ולא משפט ידיעא דאיהו רחמי, -

ולא, שיש לך, ענין ה"משפט" הידוע, לנבראים, שהוא רחמים, ולאו מכל אינון מדות כלל": -

ולא כלל מכל המדות. כלומר, "צדק" ו"משפט" מצויינים כמדות אלו רק לגבי העולמות והנבראים, ואילו לגבי הקב"ה, הרי "לאו דאית לך" - אצלו יתברך לא שייך צדק זה ומשפט זה, שכן, לגביו אין מדות אלו דבר לעצמו כלל, הן מיוחדות כליל בהקב"ה עצמו, כמו אור השמש בהיותו במאור השמש עצמה, שם אין הוא "מציאות" כלל, אלא הוא בטל לגמרי ומיוחד בשמש עצמה.