שער היחוד והאמונה

(השורות דלהלן, משמשות כמבוא ל''שער היחוד והאמונה'')

להבין מעט מזער מה שכתוב בזהר, ד"שמע ישראל כו'" - הוא "יחודא עלאה", ו"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" - הוא "יחודא תתאה".

הערת כ''ק רבינו: ''תוכן שער היחוד והאמונה הוא'' – להבין, ולו במעט, משהו ממה שכתוב בזהר (ח''א יח, א. יב, א. ועוד), ש''שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד'' הוא האופן העליון ביותר בהבנת אחדות ה', ו''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'' (המלה ''ועד'' בחילופי אותיות היא ''אחד'', כנאמר בזהר), הוא האופן התחתון יותר בהבנת אחדות ה', להבין, איך יתכנו שני אופני הבנה באחדות ה', עליון ותחתון, וביאורם –