ספר לקוטי אמרים חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים

בדף-השער של ספר ה''תניא'', כותב רבנו הזקן, שהספר: מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק "כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו"; - הלב, הפה והעשיה הם שלשת הכוחות: מחשבה, דיבור ומעשה, בהם מתלבשת הנפש, כדי לבצע את רצונה. כלומר, שלשה אלה הם כלי הביצוע של הנפש: ''בפיך'' - בכוח הדיבור שלך; ''ובלבבך'' - בכוח המחשבה שלך; ''לעשותו'' - בכוח המעשה שלך.

במובן עמוק יותר, רומזת המלה ''ובלבבך'' לא רק על המחשבה, כי אם גם על רגשי הלב, אהבה ויראה, לאהוב את הקב''ה ולירא מפניו: כשיהודי מקיים מצוה משום אהבתו להקב''ה, ובידעו שהדרך היחידה להתיחד עם הקב''ה, היא על-ידי קיום מצוותיו - נעשות אז המצוות מתוך רגש פנימי של חיות ועונג. כמי שעושה רצונו של ידידו האהוב עליו, שעשייתו היא בעונג ובחיות מיוחדים, הוא מתיגע אז לבצע הכל במדויק, לכל פרטיו, כדי להניח דעת ידידו. הרגש של יראת שמים, לירא מהקב''ה, פועל על היהודי, להימנע מלעשות דבר בניגוד לרצון הקב''ה. יהודי שומר על עצמו שלא להיכשל בעשיית עבירה בגלל רגש היראה שלו כלפי הקב''ה.

זאת אומר לנו מחבר ספר ה''תניא'', שהספר מבוסס על פסוק זה, לפיו קרוב הדבר של תורה ומצוות לקיימו מתוך רגש של אהבת ה' ויראת ה'.

לבאר היטב, איך הוא קרוב מאד, - מטבע האדם להיות לבו נוטה לתאוות גופניות, וכדי שהלב יתאווה לאלקות, נדרש להפוך את רגשות הלב בפועל מקצה אחד - מתאוות העולם-הזה, לקצה הפוך - לקדושה. כן מאד קשה לאדם לנטוע בלבו רגש היראה מהקב''ה, כמאמר הגמרא: ''וכי יראה מילתא זוטרתא היא'', האם יראה היא דבר קטן? - כיצד, איפוא, אומר הפסוק ש''קרוב הדבר''? דבר זה בא ה''תניא'' להסביר,

בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת ה' יתברך. - בשני אופנים מוסבר בספר כיצד קרוב הדבר: ''בדרך ארוכה'' - על-ידי התבוננות, העמקת מחשבתו בגדולתו של הקב''ה ובחסדיו, יכול היהודי לעורר בעצמו אהבה להשי''ת ולירא מפניו; ''בדרך קצרה'' - על-ידי שמעורר את האהבה המסותרת שבקרבו, הנטועה בטבע מתולדתו בלבו של כל אחד מישראל, ואשר יש רק לעוררה ולגלותה. ועל כך מבוסס ספר ה''תניא''. אגב, הספר נקרא בשם ''תניא'', על שם המלה הראשונה, בה פותח המחבר, רבנו הזקן, את ספרו.