ב"ה

משיחת ש"פ שמיני וש"פ תזריע ה'תשד"מ

ביאור בדבר הגמרא "קם רבה ושחטי' לר' זירא"