שמא ישפשף כו' (עיין תוספותא וט"ז סעיף קטן ד דלא כמ"א שםב , ודו"ק. וכן משמע בבית יוסףג ).