כגון שיש לפניו היתר ואיסור כו' ואפשר שכן הוא גם להרמב"םא . ולא דמי לשחיטהב , שהרי מסור כשר לשחוט לפי דעת השולחן ערוך ביורה דעה סימן קיטג , עיין שם בסימן בד .